2022 GBC Swimming Carnival – Results:

2022 Results:

2021 Results:

GirlsBoys
9yr SHELTSAC
10yrSHELRLC
11yrSHELATC
12yrRLC/SHELRMC/ATC
13yrSHELATC
14yrSHELSHEL
15yrSHELSHEL
16yrBRIGATC
OpenBRIGSHEL
Primary AggregateSHELSHEL
Primary PercentageSHELSHEL
Primary Co-ed OverallSHEL
Secondary AggregateSHELATC
Secondary PercentageSHELSHEL
Secondary Co-ed OverallSHEL

Search

+